Logo

แบบลงทะเบียน

นักศึกษา ขอฝึกงาน
บริษัท MK/YAYOI/แหลมเจริญซีฟู้ด
และบริษัทในเครือ
Example: Front of ID card

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อตกลงของผู้สมัคร ( กรุณาอ่านทำความเข้าใจ)
1) ข้าพเจ้าตกลงยินยอมฝึกปฏิบัติงานตามวันเวลา, สถานที่ฝึกงานและตามหน้าที่ที่บริษัทฯ กำหนดให้ด้วยความสมัครใจ หลักฐานทุกชนิดที่มอบให้บริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการสมัครจะไม่ขอรับคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2) ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯหักเงินจากบัญชีเงินเบี้ยเลี้ยง เพื่อชำระค่าค้ำประกันห้องพัก ค่ามัดจำห้องพักและค่าห้องพักเดือนแรก กรณีที่บริษัทฯได้สำรองจ่ายให้ข้าพเจ้า ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนด และค่าความเสียหายที่ข้าพเจ้าก่อให้เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ โดยยินยอมให้หักเงินเต็มจำนวนความเสียหายจากเงินค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าล่วงเวลาในวันฝึกปฏิบัติงาน , ค่าล่วงเวลาในวันหยุด , เงินพิเศษ และหากไม่เพียงพอข้าพเจ้ายินยอมใช้ส่วนที่ขาดเหลือทั้งหมด
3) ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯตรวจหาสารเสพติดในร่างกายได้ทุกครั้งที่มีการสุ่มตรวจ
4) ข้าพเจ้ายินยอมให้นำรูปภาพของข้าพเจ้าเพื่อนำไปใช้ในการโฆษณา ,การส่งเสริมการขาย ,การตลาด หรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ ของบริษัทฯได้
5) ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯทั้งหมด และข้าพเจ้าตกลงและเต็มใจจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯทั้งหมดทั้งที่มีอยู่แล้วและจะมีขึ้นในอนาคต และให้ถือว่ากฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครงานนี้
6) ข้าพเจ้าถือว่าใบสมัครนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการฝึกปฏิบัติงาน หากข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกปฏิบัติงานกับบริษัทฯ
7) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่ามีข้อความใดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริงแม้ทราบในภายหลัง ข้าพเจ้ายอมรับว่าการฝึกปฏิบัติงานที่ได้ตกลงกันไว้หรือที่อาจจะตกลงกันในอนาคตเป็นการยกเลิกไปและยินดีให้บริษัทฯ ยกเลิกการฝึกปฏิบัติงานข้าพเจ้าได้ทันที โดยข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมและค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้น และในวันนี้บริษัทฯ ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบบริษัทฯทั้งหมด ข้าพเจ้าตกลงและเต็มใจจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯทั้งหมด ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นในอนาคต และให้ถือว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครงานนี้
การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“เรา”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัว) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เรายังคงสามารถทำสัญญา และ/หรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราให้แก่ท่านได้ เราจึงขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้ความยินยอมที่ท่านให้ไว้สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างได้ตลอดเวลา ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดของเราได้ที่ www.mkrestaurant.com
ท่านยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น ข้อมูลศาสนา (รวมถึงที่ระบุอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน) ข้อมูลเชื้อชาติ ข้อมูลความพิการ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น แบบจำลองลายนิ้วมือ) ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลสุขภาพ และการตรวจรักษา ข้อมูลประวัติอาชญากรรม เป็นต้น การปฏิเสธ หรือเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้ อาจส่งผลให้เราไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่เรามี หรืออาจมีกับท่านได้
1. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าเป็นพนักงานของเราในตำแหน่งที่ว่าจ้าง รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
2. เพื่อให้เราตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์ สุขภาพ และการตรวจรักษาของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าท่านมีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้ตกลงกัน
3. เพื่อให้เรา ใช้ เก็บ และประมวลผลส่วนบุคคลท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ในการติดต่อสอบถามท่านเกี่ยวกับสาเหตุการออกจากงาน (Exit Interview) รวมถึงติดต่อสอบถามความสนใจ ในการกลับมาร่วมงานกับเราอีกครั้ง

4. ยินยอมให้ใช้รูปถ่ายบัตรประชาชนของข้าพเจ้าให้ปรากฎในใบสมัคร ท่านได้อ่าน และรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว และท่านรับทราบว่า ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ได้ตลอดเวลา โดยแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ที่
· ติดต่อที่ : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
· อีเมล์ถึง : [email protected] หรือ
· หมายเลขโทรศัพท์ : 02-066-1000